Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Sociálna inklúzia a blahobyt

 1. Domov
 2. Zisťovania v domácnostiach
 3. Sociálna inklúzia a blahobyt

Zisťovanie o sociálnej inklúzii, životných podmienkach, blahobyte a sociálnej participácii

Ročný zber údajov o sociálnej inklúzii, životných podmienkach, blahobyte a sociálnej participácii v domácnostiach je špeciálnym zisťovaním zameraným na sledovanie životných podmienok a finančnej situácie domácností. Na Slovensku sa zisťovanie realizuje iba od roku 2022.
​​​​​​​

Obsah

  Čo je cieľom zisťovania?

  Hlavným cieľom štatistického zisťovania je získať informácie o tom, ako sú obyvatelia Slovenska schopní vyjsť s peniazmi a aký dopad malo zvýšenie cien energií na domácnosť. Cieľom bolo tiež identifikovať sociálne dopady vývoja súčasnej krízy na obyvateľstvo Slovenska a ostatných krajín EÚ.

  Ďalším z cieľov štatistického zisťovania je posilnenie a otestovanie nových foriem zberu údajov, ktoré by sa mohli byť v budúcnosti zaradené do pravidelných zisťovaní a zlepšili kvalitu získaných údajov.
  ​​​​​​​

  Kedy a kde sa zisťovanie uskutoční?

  Zisťovanie sa realizuje ročne, v roku 2023 sa uskutočňuje v dvoch po sebe idúcich kvartáloch od 1. augusta do 31. decembra.  Na základe náhodného výberu je do zisťovania na rok 2023 zaradených takmer 2-tisíc domácností v približne 450 obciach a mestách Slovenska, vrátane mestských častí Bratislavy a Košíc.

  Upozornenie Aktuálny zoznam obcí, v ktorých sa zisťovanie realizuje, je dostupný v tabuľke Priloha_zistovanie_Socialna_inkluzia_blahobyt_zoznam_obci formát (XLSX 39 kB)alebo formát (ODS 26 kB).

  Kto odpovedá na otázky?

  Respondentom zisťovania je jedna osoba v domácnosti vo veku 16 rokov a viac.
  ​​​​​​​

  Na čo sa budeme pýtať?

  Elektronický dotazník obsahuje otázky pre domácnosť a jednotlivcov. Zisťujú sa informácie o tom, či sa zmenil príjem domácnosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom, otázky týkajúce sa dopadu zvýšených cien energií na domácnosť, ďalej otázky zamerané na spokojnosť s rôznymi oblasťami života.

  V roku 2023 sú súčasťou dotazníka aj otázky, ktoré sa zameriavajú na informácie o aktivitách obyvateľov v rôznych dobrovoľníckych organizáciách.
  ​​​​​​​

  Upozornenie Vzor štatistického formulára je zaradený v Zozname štatistických formulárov.

  Ako sú chránené údaje domácnosti poskytnuté úradu?

  Všetky zozbierané údaje slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky, sú dôverné a chránené podľa slovenskej a európskej legislatívy. Finálne štatistické informácie sú vždy zverejňované agregované a nie je možné z nich identifikovať údaje o konkrétnej domácnosti a osobách.
  ​​​​​​​

  Môže respondent odmietnuť vyplniť dotazník?

  Národná legislatíva ukladá povinnosť vybranému respondentovi poskytnúť požadované informácie. a to v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v aktuálnom znení.

  Zisťovanie je tiež súčasťou Európskeho štatistického programu a je realizované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1700, čo znamená, že nás k tomu zaväzuje aj európska legislatíva. Tá presne určuje a definuje špecifiká, ako zisťovanie vykonať, v akom rozsahu, periodicite a do akej územnej úrovne a v súlade s harmonizovanou medzinárodne porovnateľnou metodikou.

  Oceňujeme ochotu všetkých respondentov, ktorí sa zapájajú do zisťovaní, pretože tým pomáhajú poznať problémy spoločnosti a získať kvalitné a spoľahlivé informácie. Prispievajú tak k riešeniam a pozitívnym zmenám.
   

  Ako prebieha vyplnenie dotazníka? Aký je postup pri zisťovaní?

  • Štatistický úrad SR kontaktuje vybranú domácnosť písomne - listom s informáciami o zaradení do zisťovania, v ktorom je uvedené meno opytovateľa (zodpovedná osoba za Štatistický úrad SR, mailový a telefonický kontakt na túto osobu).
  • Vyplnenie údajov v tomto zisťovaní je možné realizovať elektronicky, preto je v sprievodnom liste súčasne uvedený presný postup pre elektronické vyplnenie dotazníka a všetky potrebné prístupové údaje (odkaz na dotazník, unikátny kód pre prihlásenie, QR kód).
  • Vybraná domácnosť si môže overiť, či ide skutočne o zisťovanie Štatistického úradu SR a či bola domácnosť zaradená do zisťovania aj u vedúcich pracovníkov ôsmich regionálnych pracovísk úradu na kontraktoch uvedených tiež v sprievodnom liste alebo v nasledujúcej tabuľke: Kontakty vedúcich oddelení pre terénne zisťovania v krajoch SR formát (XLSX 25 kB) alebo formát (ODS 17 kB).
  • Ak domácnosť nevie vyplniť elektronickú verziu dotazníka, dohodne si osobné stretnutie s opytovateľom vo svojej domácnosti, mimo svojej domácnosti, príp. si dohodne realizáciu rozhovoru telefonicky.
  • Opytovateľ Štatistického úradu SR sa pri osobnom stretnutí preukáže osobitným poverením a preukazom.
  • O realizácii zisťovania je oboznámená osobitne aj samotná obec/mesto, ktoré sú nápomocné pri riešení otázok respondentov.
   ​​​​​​​

  Kedy a kde budú dostupné výsledky po spracovaní?

  Po spracovaní sú výsledky zverejnené v rôznych štruktúrach (napr. podľa pohlavia, veku, vzdelania, územného členenia) v produktoch Štatistického úradu SR, a to:

  • vo verejnej databáze DATAcube. v kapitole  1.6. Príjmy, výdavky a životné podmienky
  • v ročnej publikácii EU SILC -  Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia
   ​​​​​​​

  Kde nájdem výstupy z predošlých zisťovaní?

  Výstupy z predošlých zisťovaní o sociálnej inklúzii, životných podmienkach, blahobyte a sociálnej participácii sú dostupné vo viacerých štatistických výstupoch.
  ​​​​​​​
  Za SR:

  Za EÚ:

  Prebieha výber obsahu

  Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

  Zrušiť výber obsahu