Skip to main content
The website of the The website of the

The domain statistics.sk

This is the website of the public authority of the Slovak Republic – Statistical Office of the Slovak Republic. Links to individual public authorities’ websites can be found at this link.

This website is secure

Be careful and always make sure that you share information only through the secure website of the Slovak public administration. A secure page always starts with https:// before the domain name of the website.

Classifications

  1. Home
  2. Metadata
  3. Classifications

Classifications

Select content
Classification validity
Active selection
Code
Acronym
Name
Validity
Files to download

Statistical classification

A statistical classification is a hierarchically ordered categorisation of certain economic, social or demographic phenomena and processes from the more general to the more detailed, with the higher level of the structure decomposed into lower levels of detail, and there is a hierarchical logical ordering of each level of classification.

Classification according to SK NACE Rev. 2 and CPA 2015

Business entities often ask the Statistical Office of the Slovak Republic to classify products or services according to the classification of activities SK NACE Rev. 2 or the classification of products according to activities CPA 2015, mainly in connection with the classification of assets into depreciation groups, the transfer of tax liability, or the use of electronic cash register. In such cases, the infoline of the Slovak Financial Administration 048/43 17 222 is available.

Statistical classifications and code lists, which the Statistical Office of the Slovak Republic creates pursuant to § 19 of Act No.540/2001 Coll. on State Statistics, as amended, are binding for the authorities performing state statistics and for reporting units when providing data for statistical surveys. They may also be used for non-statistical purposes if a special regulation so provides.

On the basis of the above-mentioned Act on State Statistics and in accordance with the international principles of national statistical offices, the Statistical Office of the Slovak Republic is not competent to interpret other legislation, i.e. to classify products or services for non-statistical purposes.

Warning Classification of products and services according to statistical classifications will continue to be carried out by the Statistical Office of the Slovak Republic as a methodological aid to reporting units when completing statistical questionnaires on the basis of the characteristics of the product or service described by them.

Classification of expenditure according to the SK COFOG classification

Methodology, explanatory notes and decree

A methodology and explanatory notes have been developed by the Statistical Office of the Slovak Republic for the correct classification of expenditure according to the SK COFOG 2014 classification. The materials, including the decree by which SK COFOG 2014 was issued, are stored as annexes to the SK COFOG 2014 classification. Go to the top of the page, enter the keyword "SK COFOG 2014" and then click on the name of the classification in the "Title" column. On the page displayed you will find the relevant downloads.

Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usmernenie pre školy a školské zariadenia regionálneho školstva,  usmernenie pre verejné vysoké školy platné od 01. 01. 2015 a odpovede na otázky sú dostupné na webovom sídle ministerstva.

Otázky používateľov týkajúce sa zatriedenia výdavkov podľa klasifikácie COFOG

Further questions send to the email address cofog@statistics.sk.

Sekcia EN

COFOG 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti - podľa vysvetliviek obsahujú finančné a rozpočtové záležitosti na všetkých úrovniach verejnej správy; treba tomu rozumieť tak, že výdavky (mzdy, odvody...) na finančníkov a rozpočtárov, napríklad na školách, zariadeniach sociálnej pomoci, zariadeniach kultúry, ale aj úradu budú patriť na túto klasifikáciu, a nie na COFOG 09, 10, 08? 
 
Odpoveď: 
 
Výdavky na rozpočtové záležitosti súvisiace so školstvom, zariadeniami sociálnej pomoci alebo kultúrou treba zaradiť do tried „...inde neklasifikované“ v príslušných oddieloch COFOG 09, 10, 08 (pozri vysvetlivky v menovaných triedach).

Sekcia EN

COFOG 01.3.1 Všeobecné personálne služby - podľa vysvetliviek neobsahujú výdavky na personálnu administratívu spojenú so špecifickou funkciou; takže na rozdiel od výdavkov na finančné a rozpočtové záležitosti, výdavky na personálnu administratívu budú patriť na príslušnú funkčnú klasifikáciu, teda COFOG 09, 08 ...? 

Odpoveď: 

Výdavky na personálnu administratívu treba podobne zaradiť do príslušných tried podľa funkcie, na ktorú bol výdavok realizovaný (09, 08, ...).

Sekcia EN

Ak mi príde faktúra za preventívnu lekársku starostlivosť, ktorú sme zo zákona povinní uhradiť za zamestnanca, akú funkčnú klasifikáciu mám použiť ? 03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované, alebo 07.2.1 Všeobecná lekárska zdravotná starostlivosť? 

Odpoveď: 

V tomto prípade treba použiť COFOG 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť.

Sekcia EN

Ako zadeliť výdavky na školskú jedáleň? Stravujú sa tam žiaci z materskej školy a žiaci 1. stupňa základnej školy. 

Odpoveď: 

Ak je možné, určiť percentuálny pomer podľa počtu stravníkov (materská škola, základná škola I. stupeň), odporúčame výdavky rozdeliť podľa tohto pomeru do príslušných podtried 09.6.0.1 a 09.6.0.2. Ak tento pomer nie je možné určiť, treba výdavky zaradiť do podtriedy s najväčším počtom stravníkov.

Sekcia EN

Ako zaradiť výdavky na školský klub? 

Odpoveď: 

COFOG 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované poľa úrovne.

Sekcia EN

Chcela by som Vás požiadať, do ktorej funkčnej klasifikácia (podľa novej vyhlášky) mám zaradiť pamiatkovú starostlivosť – opravy objektov a špeciálne služby – vypracovanie dokumentácie skutkového stavu hradieb. 

Odpoveď: 

COFOG 08.2.0 – Kultúrne služby.

Sekcia EN

Dobrý deň, pracujem na obecnom úrade a pripravujeme rozpočet. Ako máme zaradiť výdavky súvisiace s matričnou činnosťou a výdavky na vzdelávanie zamestnancov? 

Odpoveď: 

Výdavky súvisiace s matričnou činnosťou treba zaradiť pod COFOG 01.3.3 - Iné všeobecné služby. Výdavky na vzdelávanie zamestnancov zaradiť pod COFOG 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.

Sekcia EN

Ako zadeliť Základnú umeleckú školu? 

Odpoveď: 

Keďže ide o záujmové vzdelávanie (nepovinné), odporúčame celú ZUŠ zatriediť pod COFOG 09.5.0 – Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne.

Sekcia EN

Správa mestskej tržnice – COFOG 01.3.3 Iné všeobecné služby

Správa rekreačno-športového areálu – COFOG 08.1.0 Rekreačné a športové služby

Správa vzdelávacieho strediska – COFOG 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve

Správa a údržba verejných hygienických zariadení – COFOG 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované

Údržba miestnych komunikácií – COFOG 04.5.1 Cestná doprava

Odvoz komunálneho odpadu a psích exkrementov – COFOG 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Správa a údržba verejnej zelene – COFOG 06.2.0 Rozvoj obcí

Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk – COFOG 06.2.0 Rozvoj obcí

Správa a údržba lanovej dráhy – COFOG 04.5.5 Potrubná a iná doprava

Výsadba drevín a zelene v sídlisku – COFOG 06.2.0 Rozvoj obcí

Výsadba kvetinových záhonov v parkoch – COFOG 06.2.0 Rozvoj obcí

Poplatky za vodu z povrchového odtoku (zrážková voda) uhrádzané Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. – COFOG 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami

Členské príspevky v združeniach a zväzoch (napr. ZMOS) – COFOG 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Výdavky na prevádzku mestskej polície – COFOG 03.1.0 Policajné služby

Sekcia EN

Školská jedáleň varí pre žiakov MŠ, žiakov I. stupňa a II. stupňa. Ako zadeliť výdavky do podtried? 

Odpoveď: 

Pre potreby Štatistického úradu Slovenskej Republiky stačí všetky výdavky, ktoré súvisia s činnosťou školskej jedálne pre žiakov a študentov, zaradiť pod COFOG 09.6.0 Vedľajšie služby v školstve. Zatrieďovanie na podrobnejšiu úroveň odporúčame konzultovať s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky.

Sekcia EN

Ako zaradiť výdavky na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v rámci všeobecnej nemocnice? 

Odpoveď: 

Výdavky na gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v rámci všeobecnej nemocnice odporúčame zaradiť pod COFOG 07.3.1.

Warning Statistical Office of the Slovak Republic according to § 19 of Act No. 540/2001 Coll. on State Statistics may carry out activities related to the use of statistical classifications exclusively for statistical purposes.

Eurostat's statistical classifications

The statistical classifications for the European Statistical System are maintained by Eurostat.
Classifications are now available as linked open data (LOD) and have been modelled using the XKOS ontology, the extension of SKOS for modelling statistical classifications. Eurostat's most widely used statistical classifications as LOD can be accessed by using ShowVoc.

Content selection is in progress

Content selection takes longer than usual. Wait please.

Cancel content selection