Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ochrana osobných údajov

 1. Domov
 2. Ochrana osobných údajov

Content available only in Slovak language

Ochrana osobných údajov

Obsah

  Úvod

  Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") je pripravený plniť ustanovenia o ochrane osobných údajov uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon“).

  Úrad venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia používateľov, ktorí navštevujú internetový portál https://slovak.statistics.sk.

  Úrad ako prevádzkovateľ určil (podľa článku 37 nariadenia a § 44 zákona) zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy uvedené v článku 39 nariadenia a § 46 zákona a ktorú môže kontaktovať dotknutá osoba s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa nariadenia a zákona.

  Kontakt na zodpovednú osobu:

  telefón: +421 2 50 23 64 03
  e-mail: zodpovednaosoba@statistics.sk

  Účel spracúvania osobných údajov

  Úrad spracúva osobné údaje na účely:

  1. výkonu štátnej štatistiky (právnym základom je zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)),
  2. plnenia ďalších zákonných povinností (právnym základom je napr. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a ďalšie osobitné predpisy),
  3. realizácie zmluvných vzťahov so zákazníkmi a používateľmi údajov, napr. pri poskytovaní štatistických informácií a údajov a pod.,
  4. poskytovanie služieb vlastným zamestnancom.

  Kategórie dotknutých osobných údajov

  Úrad spracúva osobné údaje, ktorých spracúvanie mu vyplýva z osobitných predpisov (všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná) a osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmlúv s dotknutými osobami.

  Právne základy spracúvania osobných údajov

  Právnymi základmi pre spracúvanie osobných údajov sú:

  1. súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia) – spracúvanie niektorých osobných údajov vlastných zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, prieskumy spokojnosti,
  2. čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia – spracúvanie osobných údajov vlastných zamestnancov (dotknutých osôb), ktoré je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby boli vykonané opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
  3. splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia) – výkon štátnej štatistiky, plnenie úloh nariadených osobitnými predpismi (všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná),
  4. splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi (čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia) – plnenie úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov,
  5. oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia) – spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb kamerovými systémami v správe úradu, zasielanie propagačných materiálov a informovanie o produktoch ŠÚ SR.

  Postupovanie osobných údajov

  Získané osobné údaje nie sú úradom postupované tretím krajinám, ale môžu byť postúpené príjemcom (príslušným štátnym orgánom a osobám), ktorí majú na základe osobitných predpisov právo tieto informácie požadovať.

  Doba uchovávania osobných údajov

  Osobné údaje sú úradom spracúvané po dobu, po ktorú je úrad povinný alebo oprávnený podľa osobitných predpisov tieto údaje spracúvať, prípadne po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného záväzku. Po uvedenej dobe úrad zabezpečuje výmaz spracúvaných osobných údajov.

  Práva dotknutých osôb

  Dotknuté osoby majú právo požadovať od úradu prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, majú právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona. Svoje práva si dotknuté osoby môžu uplatniť u prevádzkovateľa (Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava) resp. u dozorného orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) ak sa jedná o právo podať sťažnosť dozornému orgánu a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

  Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na štatistické účely je vykonávané na základe osobitných predpisov. Z uvedeného dôvodu je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

  Pri inom spracúvaní osobných údajov, ako je spracúvanie na štatistické účely, je informácia, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov, poskytovaná dotknutým osobám individuálne pred začatím spracúvania ich osobných údajov.

  Automatizované rozhodovanie a profilovanie

  Úrad automatizované rozhodovanie a profilovanie nevykonáva.

  Štatistický úrad Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov prijal technické a organizačné opatrenia, ktoré zdokumentoval v smernici „Ochrana osobných údajov v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky“.

  Prebieha výber obsahu

  Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

  Zrušiť výber obsahu