Skip to main content
The website of the The website of the

The domain statistics.sk

This is the website of the public authority of the Slovak Republic – Statistical Office of the Slovak Republic. Links to individual public authorities’ websites can be found at this link.

This website is secure

Be careful and always make sure that you share information only through the secure website of the Slovak public administration. A secure page always starts with https:// before the domain name of the website.

Personal data protection

 1. Home
 2. Personal data protection

Content available only in Slovak language

Ochrana osobných údajov

Table of Contents

  Introduction

  Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") je pripravený plniť ustanovenia o ochrane osobných údajov uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon“).

  Úrad venuje osobitnú pozornosť rešpektovaniu súkromia používateľov, ktorí navštevujú internetový portál https://slovak.statistics.sk.

  Úrad ako prevádzkovateľ určil (podľa článku 37 nariadenia a § 44 zákona) zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy uvedené v článku 39 nariadenia a § 46 zákona a ktorú môže kontaktovať dotknutá osoba s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa nariadenia a zákona.

  Kontakt na zodpovednú osobu:

  telefón: +421 2 50 23 64 03
  e-mail: zodpovednaosoba@statistics.sk

  Účel spracúvania osobných údajov

  Úrad spracúva osobné údaje na účely:

  1. performance of state statistics (the legal basis is Act No. 540/2001 Coll. on State Statistics, as amended, and the European Parliament and Council Regulation (EU)),
  2. fulfillment of other legal obligations (the legal basis is, for example, Act No. 211/2000 Coll. on free access to information, Act No. 395/2002 Coll. on archives and registries and other special regulations),
  3. implementation of contractual relations with customers and data users, e.g. when providing statistical information and data, etc.,
  4. provision of services to own employees.

  Kategórie dotknutých osobných údajov

  Úrad spracúva osobné údaje, ktorých spracúvanie mu vyplýva z osobitných predpisov (všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná) a osobné údaje potrebné pre uzatvorenie zmlúv s dotknutými osobami.

  Právne základy spracúvania osobných údajov

  Právnymi základmi pre spracúvanie osobných údajov sú:

  1. consent of the person concerned (Article 6(1)(a) of the Regulation) – processing of some personal data of own employees and their family members, satisfaction surveys,
  2. Art. 6 par. 1 letter b) of the regulation – processing of personal data of own employees (persons concerned), which is necessary for the performance of a contract to which the person concerned is a party, or for measures to be taken prior to the conclusion of the contract based on the request of the person concerned,
  3. fulfillment of the legal obligation of the operator (Article 6, paragraph 1, letter c) of the regulation) – performance of state statistics, performance of tasks prescribed by special regulations (generally binding legal regulations and international treaties to which the Slovak Republic is bound),
  4. fulfillment of a task carried out in the public interest or in the exercise of public authority entrusted to the operator (Article 6 paragraph 1 letter e) of the Regulation) – fulfillment of tasks resulting from special regulations,
  5. legitimate interests of the operator (Article 6, paragraph 1, letter f) of the regulation) – processing of personal data of the affected persons by camera systems in the administration of the office, sending promotional materials and informing about the products of the ŠÚ SR SR.

  Postupovanie osobných údajov

  Získané osobné údaje nie sú úradom postupované tretím krajinám, ale môžu byť postúpené príjemcom (príslušným štátnym orgánom a osobám), ktorí majú na základe osobitných predpisov právo tieto informácie požadovať.

  Doba uchovávania osobných údajov

  Osobné údaje sú úradom spracúvané po dobu, po ktorú je úrad povinný alebo oprávnený podľa osobitných predpisov tieto údaje spracúvať, prípadne po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného záväzku. Po uvedenej dobe úrad zabezpečuje výmaz spracúvaných osobných údajov.

  Práva dotknutých osôb

  Dotknuté osoby majú právo požadovať od úradu prístup k osobným údajom, ktoré sa ich týkajú, majú právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a majú právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona. Svoje práva si dotknuté osoby môžu uplatniť u prevádzkovateľa (Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava) resp. u dozorného orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) ak sa jedná o právo podať sťažnosť dozornému orgánu a právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona.

  Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na štatistické účely je vykonávané na základe osobitných predpisov. Z uvedeného dôvodu je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou.

  Pri inom spracúvaní osobných údajov, ako je spracúvanie na štatistické účely, je informácia, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov, poskytovaná dotknutým osobám individuálne pred začatím spracúvania ich osobných údajov.

  Automatizované rozhodovanie a profilovanie

  Úrad automatizované rozhodovanie a profilovanie nevykonáva.

  Štatistický úrad Slovenskej republiky na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov prijal technické a organizačné opatrenia, ktoré zdokumentoval v smernici „Ochrana osobných údajov v pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky“.

  Content selection is in progress

  Content selection takes longer than usual. Wait please.

  Cancel content selection