Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Európsky štatistický systém

 1. Domov
 2. Štátne štatistické zisťovania
 3. Európsky štatistický systém

Európsky štatistický systém

Obsah

  Úvod

  Právny základ na prípravu Európskeho štatistického programu tvorí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike, ktoré poskytujúc rámec na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

  Európsky štatistický program 

  Európsky štatistický program na roky 2021 až 2027 je ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2021/690 z 28. apríla 2021, ktorým sa zriaďuje Program pre vnútorný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov, oblasť rastlín, zvierat, potravín a krmív a európsku štatistiku (Program pre jednotný trh) a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 99/2013, (EÚ) č. 1287/2013, (EÚ) č. 254/2014 a (EÚ) č. 652/2014. 
  Upozornenie Oprávnené akcie, ktoré sa vykonávajú pri plnení špecifického cieľa „včas, nestranne a nákladovo efektívne rozvíjať, tvoriť, šíriť a komunikovať vysokokvalitnú európsku štatistiku“ sú uvedené v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2021/690.

  Viac informácií o finančných rozhodnutiach Komisie k ročným pracovným programom sa nachádza na stránke Eurostatu.

  Vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky

  Na tvorbe, zostavovaní a šírení európskej štatistiky sa podieľajú Európsky štatistický systém a Európsky systém centrálnych bánk. Súčasťou Európskeho štatistického systému sú orgány uvedené v Zozname národných štatistických úradov a iných vnútroštátnych orgánov zodpovedných za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, ktorý vedie a zverejňuje Eurostat.

  Za Slovenskú republiku sú do zoznamu zaradení Štatistický úrad Slovenskej republiky a iné vnútroštátne štatistické orgány.

  Iné vnútroštátne štatistické orgány:

  1. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
  2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – Národné lesnícke centrum (NLC),
  3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP),
  4. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky – Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR),
  5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Migračný úrad (MÚ),
  6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru (ÚHCP Ρ PZ),
  7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP),
  8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ),
  9. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA),
  10. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
  11. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR),
  12. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR),
  13. Inštitút informatiky a štatistiky (INFOSTAT).

  Prebieha výber obsahu

  Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

  Zrušiť výber obsahu