Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

O téme zisťovania v domácnostiach

  1. Domov
  2. Zisťovania v domácnostiach
  3. O téme zisťovania v domácnostiach

O téme zisťovania v domácnostiach

Štatistický úrad SR uskutočňuje pravidelne výberové zisťovania v domácnostiach. Ide o zisťovania z rôznych oblastí sociálnoekonomického a spoločenského života poskytujúce dôležité informácie, ktoré nie je možné získať z podnikových či administratívnych zdrojov. Zvyčajne sa realizujú na vybranej vzorke náhodne vybraných domácností alebo jednotlivcov žijúcich v týchto domácnostiach.

Výsledky sú anonymizované, agregované a spracované do rôznych výstupov a produktov. Ide o ukazovatele, ktoré predstavujú štatistické údaje zosumarizované za viac domácností, prípadne jednotlivcov, podľa rôznych štruktúr a územného členenia.

Kľúčovým spoločným faktorom je, že zisťovania v domácnostiach sú realizované podľa harmonizovaných metodík v rámci celej Európskej únie, čo umožňuje vzájomné porovnávanie medzi krajinami.

Získané výsledky o domácnostiach sú podkladom nielen pre vypracovanie rôznych ekonomických a sociálnych analýz, ale sú dôležitým zdrojom informácií pre rozhodovacie procesy, tvorbu rôznych politík, vypracovanie prognóz aj pre zadefinovanie konkrétnych opatrení.

Povinnosť poskytnúť požadované údaje vyplýva domácnosti z legislatívy, pričom poskytnuté informácie sú anonymné a slúžia výlučne na štatistické účely. Všetky údaje sú považované za dôverné a sú chránené v zmysle príslušnej slovenskej aj európskej legislatívy. Počas spracovania výsledkov sa nepoužívajú informácie umožňujúce priamo identifikovať respondentov a zistené údaje sú prepočítavané na celkovú populáciu v SR.

Upozornenie Každý opytovateľ je viazaný mlčanlivosťou  o všetkých štatistických informáciách a osobných údajoch, ktoré zistí pri práci.

Hlavné legislatívne dokumenty,  na základe ktorých prebieha realizácia zisťovaní sú nasledovné:

Prebieha výber obsahu

Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

Zrušiť výber obsahu