Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Zisťovanie rodinných účtov

 1. Domov
 2. Zisťovania v domácnostiach
 3. Zisťovanie rodinných účtov

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Výberové zisťovanie rodinných účtov je zisťovaním zameraným na sledovanie životnej úrovne a sociálnej situácie domácností z hľadiska ich príjmov a výdavkov. Je to jedno z najstarších zisťovaní, vykonáva sa už od polovice 50-tych rokov 20. storočia.
​​​​​​​

Obsah

  Čo je cieľom zisťovania?

  Cieľom zisťovania je zabezpečiť podrobné informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Vďaka respondentom, ktorí vyplnia dotazník sa získavajú údaje, ktoré sú využívané pre analýzy životnej úrovne obyvateľstva SR.

  Výstupy zo zisťovania sú dôležitým podkladom v rozhodovacích procesoch, pri analýzach a úpravách sociálnych otázok v spoločnosti a pri nastavení účinných nástrojov sociálnej politiky, ako aj pri prijímaní konkrétnych ekonomických či sociálnych opatrení.
  ​​​​​​​

  Kedy a kde sa zisťovanie uskutoční? 

  Zisťovanie sa realizuje pravidelne mesačne, pre rok 2024 sa uskutočňuje od  11. decembra 2023 do 17. januára 2025. Na základe náhodného výberu je do zisťovania  pre rok 2024 zaradených viac ako 3 400 domácností v približne 280 obciach.

  Upozornenie Aktuálny zoznam obcí na rok 2024, v ktorých sa zisťovanie realizuje, je dostupný v tabuľke Priloha_zistovanie_Rodinneucty_zoznam_obci formát (XLSX 35 kB) alebo formát (ODS 24 kB) .
  ​​​​​​​

  Kto odpovedá na otázky?

  Respondentmi zisťovania sú všetky osoby, ktoré žijú v domácnosti.
  ​​​​​​​

  Na čo sa budeme pýtať?

  V rámci zisťovania sú sledované všetky peňažné a nepeňažné príjmy a výdavky súkromných hospodáriacich domácností. V rámci výdavkov sú zisťované čisté peňažné výdavky, a to v detailnom členení podľa medzinárodnej klasifikácie individuálnej spotreby COICOP. Okrem príjmov a výdavkov je zisťovaná aj základná demografická charakteristika domácnosti, jej veľkosť podľa počtu členov, typy domácnosti, počet závislých detí, a tiež vybavenie domácnosti predmetmi dlhodobej spotreby.
  ​​​​​​​

  Upozornenie Vzor štatistického formulára je zaradený v Zozname štatistických formulárov.

  Ako sú chránené údaje domácnosti poskytnuté úradu?

  Všetky zozbierané údaje slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky, sú dôverné a chránené podľa slovenskej a európskej legislatívy. Finálne štatistické informácie sú vždy zverejňované agregované a nie je možné z nich identifikovať údaje o konkrétnej domácnosti a osobách.
  ​​​​​​​

  Môže respondent odmietnuť vyplniť dotazník?

  Národná legislatíva ukladá povinnosť vybranému respondentovi poskytnúť požadované informácie, a to v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v aktuálnom znení.

  Zisťovanie je tiež súčasťou Európskeho štatistického programu a je realizované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1700 a delegovaných nariadení na príslušný rok, čo znamená, že nás k tomu zaväzuje aj európska legislatíva. Tá presne určuje a definuje špecifiká, ako zisťovanie vykonať, v akom rozsahu, periodicite a do akej územnej úrovne a v súlade s harmonizovanou medzinárodne porovnateľnou metodikou.

  Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa zapájajú do zisťovaní, pretože tým pomáhajú poznať problémy spoločnosti a získať kvalitné a spoľahlivé informácie. Prispievajú tak k riešeniam a pozitívnym zmenám.
  ​​​​​​​

  Ako prebieha vyplnenie formuláru? Aký je postup pri zisťovaní?

  • Štatistický úrad SR kontaktuje vybranú domácnosť písomne - listom s informáciami o zaradení do zisťovania, v ktorom je uvedené meno opytovateľa (zodpovedná osoba za Štatistický úrad SR, mailový a telefonický kontakt na túto osobu). Súčasne je uvedený aj presný dátum a čas návštevy opytovateľa v tejto domácnosti.
  • Vybraná domácnosť si môže overiť, či ide skutočne o zisťovanie Štatistického úradu SR a či je domácnosť zaradená do zisťovania aj u vedúcich pracovníkov ôsmich regionálnych pracovísk úradu na kontraktoch uvedených tiež v sprievodnom liste alebo v nasledujúcej tabuľke: Kontakty vedúcich oddelení pre terénne zisťovania v krajoch SR formát (XLSX 25 kB) alebo formát (ODS 17 kB).
  • Respondent si môže následne upraviť/pozmeniť termín návštevy opytovateľa vo svojej domácnosti, určí si iné miesto stretnutia mimo svojej domácnosti, príp. si dohodne realizáciu rozhovoru telefonicky, ak je to možné.
  • Opytovateľ Štatistického úradu SR sa pri osobnom stretnutí preukáže osobitným poverením a preukazom.
  • Osobné stretnutie s opytovateľom je výhodou, urýchľuje vyplnenie dotazníka, umožňuje jeho presnejšie a komplexnejšie vyplnenie (opytovatelia sú vyškolení o metodikách k zisťovaniu).
  • O realizácii zisťovania je oboznámená osobitne aj samotná obec/mesto, ktoré sú nápomocné pri riešení otázok respondentov.
   ​​​​​​​

  Kedy a kde budú dostupné výsledky po spracovaní? 

  Po spracovaní sú výsledky zverejnené v rôznych štruktúrach (napr. podľa ekonomického postavenia, typu domácností, počtu závislých detí, účelu využitia výdavkov, územného členenia) v produktoch Štatistického úradu SR, a to:

  Kde nájdem výstupy z predošlých zisťovaní?

  Výstupy z predošlých štatistických zisťovaní rodinných účtov sú dostupné vo viacerých štatistických výstupoch.
  ​​​​​​​
  ​​​​​​​Za SR:

  Za EÚ:

  Prebieha výber obsahu

  Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

  Zrušiť výber obsahu