Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Výberové zisťovanie pracovných síl

 1. Domov
 2. Zisťovania v domácnostiach
 3. Výberové zisťovanie pracovných síl

Výberové zisťovanie pracovných síl

Výberové zisťovanie pracovných síl v domácnostiach je medzinárodným zisťovaním zameraným na monitorovanie situácie na trhu práce vo všetkých krajinách Európskej únie. Na Slovensku je realizované od roku 1993.
​​​​​​​

Obsah

  Čo je cieľom zisťovania?

  Hlavným cieľom štatistického zisťovania je zabezpečovať pravidelné podrobné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR. Vďaka respondentom, ktorí vyplnia dotazník, sa získavajú údaje dôležité pre poznanie aktuálnej situácie na trhu práce, nielen informácie o zamestnanosti a nezamestnanosti, ale aj o osobách mimo trhu práce, vzdelávaní a rôznych ďalších oblastiach súvisiacich s trhom práce, ako je napríklad vstup mladých na trh práce alebo prechod do dôchodku.
  ​​​​​​​

  Kedy a kde sa zisťovanie uskutoční? 

  Zisťovanie sa realizuje priebežne počas celého roka, ale spracovanie a zverejňovanie sa vykonáva štvrťročne. Na základe stratifikovaného náhodného výberu pre aktuálny rok sa do vzorky dostáva každý štvrťrok 10 250 bytov vo vybraných obciach. Jeden vybraný byt je súčasťou výberového súboru päť za sebou nasledujúcich štvrťrokov, následne sa zo zisťovania vylúči a je nahradený novým bytom.

  Upozornenie Aktuálny zoznam obcí na rok 2024 zaradených do zisťovania: Priloha_zistovanie_VZPS_zoznam_obci formát (XLSX 45 kB) alebo formát (ODS 29 kB).

  Kto odpovedá na otázky?

  Respontmi zisťovania sú všetky osoby, ktoré majú vo vybranej bytovej domácnosti obvyklý pobyt. Osoby žijúce v kolektívnych domácnostiach ako sú internáty, nemocnice, rôzne ústavy alebo zariadenia nie sú respondentmi zisťovania.

  Na čo sa budeme pýtať?

  V prvej časti dotazníka sa pýtame najmä na zloženie domácnosti z hľadiska charakteristík (napr. vek, vzdelanie) a vzťahov medzi členmi domácnosti.

  Druhá časť dotazníka je zameraná na vzťah a postavenie respondenta na trhu práce. Pýtame sa aj na to:

  • či respondent pracuje;
  • o aký typ práce sa jedná (aké je jeho povolanie, kedy a koľko času v práci trávi, či je jeho práca stála alebo dočasná);
  • o aký typ práce sa jedná (aké je jeho povolanie, kedy a koľko času v práci trávi, či je jeho práca stála alebo dočasná);
  • čo jeho zamestnávateľ alebo firma vyrába alebo aké služby poskytuje (odvetvie ekonomickej činnosti);
  • či má respondent viac ako jedno zamestnanie;
  • ak respondent nepracuje, pýtame sa na to, či a ako si prácu hľadá, či pracoval v minulosti a pod.;

  Záverečná časť dotazníka je zameraná na vzdelávanie (ako v škole tak aj mimo nej) a doplňujúce témy ako napr. vnímanie vlastného zdravia alebo zosúladenie pracovného a osobného života.
  ​​​​​​​

  Upozornenie Vzor štatistického formulára je zaradený v Zozname štatistických formulárov.

  Ako sú chránené údaje domácnosti poskytnuté úradu?

  Všetky údaje z dotazníkov slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky, sú dôverné a chránené podľa slovenskej a európskej legislatívy. Finálne štatistické informácie sú vždy zverejňované agregované a nie je možné z nich identifikovať údaje o konkrétnej bytovej domácnosti a osobe.
  ​​​​​​​

  Môže respondent odmietnuť vyplniť dotazník?

  Národná legislatíva ukladá povinnosť vybranému respondentovi poskytnúť požadované informácie, a to v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v aktuálnom znení.

  Zisťovanie je tiež súčasťou Európskeho štatistického systému a je realizované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1700, čo znamená, že nás k tomu zaväzuje aj európska legislatíva. Tá presne určuje a definuje špecifiká, ako zisťovanie vykonať, v akom rozsahu a periodicite, do akej územnej úrovne a v súlade s harmonizovanou medzinárodne porovnateľnou metodikou.

  Ďakujeme všetkým respondentom, ktorí sa zapájajú do zisťovaní, pretože tým pomáhajú spoznať aktuálne problémy spoločnosti a získať kvalitné a spoľahlivé informácie. Prispievajú tak ku kvalitnejším riešeniam a pozitívnym zmenám.
  ​​​​​​​

  Ako prebieha vyplnenie dotazníka? Aký je postup pri zisťovaní?

  • Štatistický úrad SR kontaktuje vybranú domácnosť písomne - listom s informáciami o zaradení do zisťovania, v ktorom je uvedené meno opytovateľa (zodpovedná osoba za Štatistický úrad SR, mailový a telefonický kontakt na túto osobu). Súčasne je uvedený aj presný dátum a čas návštevy opytovateľa v tejto domácnosti.
  • Vybraná domácnosť si môže overiť, či ide skutočne o zisťovanie Štatistického úradu SR a či bola domácnosť zaradená do zisťovania. Je možné kontaktovať vedúcich pracovníkov ôsmich regionálnych pracovísk úradu. Kontakty sú uvedené v sprievodnom liste alebo v nasledujúcej tabuľke: Kontakty vedúcich oddelení pre terénne zisťovania v krajoch SR formát (XLSX 25 kB) alebo formát (ODS 17 kB).
  • Respondent si môže následne upraviť/pozmeniť termín návštevy opytovateľa vo svojej domácnosti, určiť si iné miesto stretnutia mimo svojej domácnosti, prípadne si dohodne rozhovor telefonicky, ak je to možné. Pri zmene termínu návštevy sa môže jednať len o niekoľko dní.
  • Opytovateľ Štatistického úradu SR sa pri osobnom stretnutí preukáže osobitným poverením a preukazom.
  • Osobné stretnutie s opytovateľom je výhodou, urýchľuje vyplnenie dotazníka, umožňuje jeho presnejšie a komplexnejšie vyplnenie (opytovatelia sú vyškolení o metodikách k zisťovaniu).
  • O realizácii zisťovania je oboznámená osobitne aj samotná obec/mesto, ktoré sú nápomocné pri riešení otázok respondentov. 
   ​​​​​​​

  Kedy a kde budú dostupné výsledky po spracovaní? 

  Po spracovaní sú výsledky zverejnené v rôznych štruktúrach (napr. podľa pohlavia, veku, vzdelania, územného členenia) v produktoch Štatistického úradu SR, a to:

  Kde nájdem výstupy z predošlých zisťovaní?

  Výstupy z predošlých výberových zisťovaní pracovných síl v domácnostiach sú dostupné vo viacerých štatistických výstupoch.
  ​​​​​​​
  Za SR:

  Za EÚ:

  1. v databáze Eurostatu  v kapitole Labour market

  Prebieha výber obsahu

  Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

  Zrušiť výber obsahu