Preskočiť na hlavný obsah
Webové sídlo Webové sídlo

Doména statistics.sk

Toto je webové sídlo orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Štatistický úrad Slovenskej republiky. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Toto webové sídlo je zabezpečené

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Národný štatistický systém

 1. Domov
 2. Štátne štatistické zisťovania
 3. Národný štatistický systém

Národný štatistický systém

Obsah

  Úvod

  Štátna štatistika predstavuje kvantitatívne, kvalitatívne, agregované a reprezentatívne informácie, ktoré charakterizujú javy hromadnej povahy a sú potrebné na posudzovanie demografického, sociálno-ekonomického a ekologického vývoja v Slovenskej republike, a výsledok systematických a plánovitých činností zameraných na získavanie a spracúvanie štatistických údajov a šírenie štatistických informácií vo verejnom záujme.

  Zoznam orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku

  Podľa § 4, 8 a 11 zákona o štátnej štatistike č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, úlohy štátnej štatistiky vykonávajú orgány vykonávajúce štátnu štatistiku, ktorými sú Štatistický úrad Slovenskej republiky a iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku.

  Iné orgány vykonávajúce štátnu štatistiku:

  1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
  2. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
  3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
  4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
  5. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky,
  6. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
  7. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
  8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
  9. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
  10. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
  11. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
  12. Inštitút informatiky a štatistiky Infostat.

  Koordinačná úloha Štatistického úradu Slovenskej republiky

  Fungovanie národného štatistického systému si vyžaduje organizované pôsobenie jeho zložiek v oblasti štatistiky a zvlášť voči orgánom Európskej únie. Jeho koordinácia zo zákona pripadá Štatistickému úradu Slovenskej republiky ako ústrednému orgánu štátnej správy pre oblasť štatistiky a kontaktné miesto pre Komisiu (Eurostat) v rámci európskeho štatistického systému.

  Koordinačná rada pre štátnu štatistiku

  Na zabezpečenie plnenia úloh Štatistického úradu Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. k) zákona o štátnej štatistike je zriadená Koordinačná rada pre štátnu štatistiku. Podrobnosti o činnosti koordinačnej rady určujú štatút kordinačnej rady (PDF 213 kB) a jej rokovací poriadok (PDF 190 kB)

  Prebieha výber obsahu

  Výber obsahu trvá dlhšie ako zvyčajne. Čakajte prosím.

  Zrušiť výber obsahu